מהי מדיניות הפרטיות?

 

אנו מתייחסים בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר ד״ר נטע בראונשטיין – רפואה אסתטית בהתאמה אישית (להלן ה"קליניקה״) הפועל בכתובת האינטרנט dr-netta.com, בדף הפייסבוק https://www.facebook.com/dr.nettab, בגוגל ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת הקליניקה. תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש האתר במידע שתמסרי לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמשי בו. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. המדיניות מנוסחת בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד, והיא חלה באופן זהה גם על גברים.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

אם את חושבת שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פני  לקליניקה באמצעות כתובת הדוא״ל[email protected], בהודעת וואטסאפ לטלפון 0557227832 או באמצעות מכתב שתשלחי לכתובת הקליניקה ת.ד 5047, אבן יהודה.

נציגי הקליניקה עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

מסירת פרטים ומידע אישי לקליניקה

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון רישום לאירועים שונים, רישום לרשימות התפוצה של הקליניקה, יצירת קשר עם הקליניקה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר ועוד – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע

אישי, כגון שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלי להירשם באזור הרלבנטי באתר. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואת מאשרת בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסרי, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר )כמפורט

בהמשך מדיניות זו,( יישמרו על-ידי הקליניקה.

אינך חייבת על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע

ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול הקליניקה, למשל בעת שאת מגישה בקשות או פניות כלשהן.

כאשר את מוסרת מידע אישי של צד שלישי, את מצהירה כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע לקליניקה, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמשי באתר, עשויה הקליניקה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש

באתר, לרבות תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט address) (IP שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, הקליניקה רשאית לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי

)אגרגטיבי( בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאת משתפת

הקליניקה מעמידה לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים. תשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלו או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסרי ובפרטים שתאסוף הקליניקה במהלך השימוש שתעשי באתר, ייעשה שימוש בהתאם להוראות מדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע;
 • כדי לזהות אותך במהלך כניסות חוזרות שלך לאזורים הטעונים הרשמה וכדי לחסוך ממך להזין בכל פעם את פרטיך;
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את הקליניקה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;
 • כדי לשלוח אליך מעת לעת מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר, פעילויותבקשר אליו ואל האיגוד, סקרים, עלוני מידע וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים ,(SMS) הודעות דוא"ל, או בדרך אלקטרונית אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;
 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;
 • ליצירת קשר איתך כשהקליניקה סבור שקיים צורך בכך;
 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;
 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר;
 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהקליניקה סבורה בתום-לב כי עליה לעשות כן;
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

הקליניקה לא תעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך באתר, אלא במקרים שלהלן –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר;
 • אם תפרי את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצעי באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזית על ידי הקליניקה כמנוגדת לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי הקליניקה צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;
 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין הקליניקה ו/או מי מטעמה;
 • בכל מקרה שהקליניקה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים בקליניקה וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הקליניקה. הקליניקה לא תחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;
 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שהקליניקה אוספת נשמר במאגר המידע שלה, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות )כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב.( אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

 

הקליניקה עשוייה להשתמש באתר ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, לרבות כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות, לצרכי אבטחת מידע ועוד.

"עוגיות" (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגרי את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. הCookies- יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל

האתר, מדורים, מידע שאת מבקשת לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

הקליניקה נעזרת בנוסף גם ב- Cookies- שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Analytics ,Google שירותי הפרסום של חברת גוגל, ורשתות חברתיות כגון פייסבוק. קבצי העוגיות נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים

בהתבסס על פעילויותיך השונות ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם

ביקרת בשיטה המכונה .Retargeting בנוסף, קבצי הCookies- שמקורם

בפייסבוק נועדו להציג לך מידע באתר שמקורו בפייסבוק, לסמן תכנים ש'אהבת,'

להמליץ לך על תכנים אחרים שעשויים לעניין אותך ועוד.

למידע נוסף אודות סוגי העוגיות שגוגל או מי מטעמה אוספים וכיצד הם

משתמשים בקבצים אלו, ראי הרחבה במרכז המידע של גוגל.

למידע נוסף אודות השימוש בקבצי 'עוגיות' על-ידי פייסבוק או מי מטעמה, ראה

הרחבה במדיניות ה'עוגיות' של פייסבוק.

אם אינך רוצה לקבל ,Cookies תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועצי בקובץ העזרה של הדפדפן. בחלק מהשירותים המוזכרים לעיל, תוכלי לבקש את הסרתך מאיסוף קבצי Cookies אודותיך באמצעות "Opt-Out"

זכרי עם זאת, שניטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכלי להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, את יכול למחוק את הCookies- במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשי כן, רק אם את משוכנעת שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

הקליניקה מייחסת חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, היא מפעילה מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער

את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע.

עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, הקליניקה אינה מתחייבת, ואינך יכולה באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות בקליניקה יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, את מודעת ומסכימה למגבלות אלו.

זכות לעיין במידע

 

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – ,1981 כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

שימי לב כי מחיקת מידע עלולה למנוע ממך להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומך לאתר. מידע הדרוש לקליניקה – לרבות תיעוד פעולות שביצעת באתר – יוסיף להישמר על ידי הקליניקה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך. אם בתוך 30 יום לא תקבלי הודעה כי המידע שנתבקשה הקליניקה למחוק אכן נמחקה על-פי סעיף זה, תהיי זכאית לפנות לבית משפט באופן הקבוע בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות, כדי שיורה לקליניקה לפעול כאמור.

שינויים במדיניות הפרטיות

הקליניקה רשאית לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות שינויים מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף. אם יבוצעו במדיניות שינויים אחרים שאינם מהותיים, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 7 ימים לפני כניסתם

לתוקף – זאת אלא אם יבוצעו שינויים במדיניות בהתאם להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמתך למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכימה עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך

לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

בכל עת תוכלי לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים

באתר.

עודכן לאחרונה: 6.2.2023